Semalt hünärmeniniň bloklaýjy maslahaty: Chrome-da web sahypalaryny blokirlemegiň 5 usuly

Web sahypalary ajaýyp maglumat çeşmesidir, ýöne internetdäki howpsuzlygymyz üçin islenmeýän, şübheli we uly ýaşly web sahypalaryny petiklemek möhümdir. Käwagt ulanyjylar geň blog ýazgylaryna ýa-da web mazmunyna ugrukdyrylýar we tekliplere ýazylmaga mejbur bolýarlar. Bu meseleler tanyş ýaly görünse, web brauzeriňizdäki Google Chrome-da ähli geň görünýän web sahypalaryny bloklamaly.

Bu ýerde “ Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Maýkl Braun Chrome-da web sahypalaryny petiklemegiň 5 gyzykly we meşhur usuly barada söhbet etdi.

1. Gözegçilik edilýän ulanyjy profillerini dörediň

Birinji we iň oňat wariant, gözegçilik edilýän ulanyjy profilini döretmekdir. Bu usulyň manysy, hiç hili giňeltmegi talap etmeýär, bu çagalaryňyzyň islenmeýän ýa-da uly ýaşly web sahypalaryna girmeginiň öňüni alyp bilersiňiz. Şeýle profil bilen haýsy web sahypasynyň ýa-da programmalaryň maşgalaňyz üçin howpsuz däldigini aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz we derrew blokirläp bilersiňiz. Google Chrome-da açmak üçin Sazlamalaryňyzdaky üç nokatly menýu basyň we Adamlar bölüminde aşagynda Dolandyryş opsiýasyna basyň. Bu ýerde täze adam goşmaly we sazlamalary ýatda saklamazdan ozal Gözegçilik opsiýasyny bellemeli. Ahyrynda, Dolandyryş opsiýasyna giriň we gözegçilik edilýän profiliňiziň döredilendigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin Gözegçilik opsiýasyna basyň.

2. Şahsy blokirleme

Google Chrome-da web sahypalaryny blokirlemegiň iň oňat we ýönekeý usullaryndan biridir. Web sahypalaryny Google gözleg netijelerinden blokirlemek isleýän bolsaňyz, Şahsy Blok sanawy siziň üçin dogry giňeltme we Google ony global ulanyjylaryna hödürledi. Doly gurlansoň, bu giňeltmäniň dolandyryş paneline girmek we çagalaryňyzyň serf etmegini islemeýän web sahypasyny blokirlemek ýaly köp sanly mümkinçiliklerden peýdalanyp bilersiňiz. Aşakda, ähli petiklenen web sahypalaryny dolandyrmak üçin gezip boljak Bloklanan web sahypalarynyň görnüşini görersiňiz.

3. Saýty blokirlemek

Blok saýty barada iň gowy zatlaryň biri, onuň ygtybarly we ygtybarly bolmagydyr. Blokirlenen web sahypalaryny düzeniňizden soň, çagalaryňyzyň petiklenen sahypalara ýa-da makalalara girmezligi üçin Blok Saýtynyň sazlamalaryna parol goşmak aňsat. Bu giňeltmäni guranyňyzdan soň, Sazlamalar opsiýasyna giriň we öňüni almak isleýän sahypaňyzy goşuň. Indiki wariant, “Autentifikasiýa mümkinçiligini” açmak düwmesine basmak we sazlamalary ýatda saklamazdan ozal parolyňyzy görkezmegi ýatdan çykarmaň.

4. StayFocusd

“StayFocusd” iň oňat we Chrome ulanyjylary üçin giňeltmeleri bloklaýan iň meşhur web sahypalarynyň biridir. “Facebook” we “Gmail” hasaplaryňyzda-da gowy işleýär we ulularyň sahypalarynda näçe wagt sarp etjekdigiňizi çäklendirýär. “StayFocused” -iň gözleg işlerini çäklendirmeli sagatlaryny ýa-da gününi kesgitlemek aňsat. Mundan başga-da, petiklenen we rugsat edilen web sahypalarynyň sanawlaryny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Anotherene bir amatly wariant, learadro görnüşi. Bu şübheli web sahypasyny birnäçe aý ýa-da birnäçe ýyllap çäklendirmäge kömek eder.

5. Google Chrome üçin enelik

Ene, köp sanly warianty we aýratynlygy bolan gymmatly giňeltme. Sahypalaryň sanaw sanawyny döretmäge kömek edýär, web sahypasynda näçe wagt sarp etmelidigiňizi kesgitleýär we gulplamany belli bir derejede dolandyrýar. Google Chrome üçin Nanny bilen, isleýşiňiz ýaly köp web sahypasyny bloklap bilersiňiz. Diňe URL-leri blokirlemek opsiýasyna giriň we blokirlemek isleýän web sahypaňyzyň adyny goşuň. Belli bir sahypany blokirlemek isleýän wagtyňyzy kesgitlemek mümkin. Gutaranyňyzdan soň "Saklamak" düwmesine basyň.